TRANH NGHỆ THUẬT


Áo dài trắng với nghệ thuật nhiếp ảnh

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

10 ỨC ẢNH ĐÁNH LỪA THỊ GIÁC

Ảnh ảo hình thành dựa trên hiện tượng lưu ảnh của mắt, chúng không chỉ có tác dụng giải trí mà còn để phân tích hoạt động của não.


Ảo ảnh quang học (optical illusions) là trò đánh lừa thị giác bằng cách sắp xếp hình ảnh, hiệu ứng màu, tác động của nguồn ánh sáng và một số "thủ thuật" khác khiến người xem thấy ảnh không đúng như nó vốn có. Hiện tượng này xảy ra khi các tế bào thần kinh của mắt hấp thụ màu sắc, ánh sáng khác nhau dẫn đến sai lệch.

Do đó, đa số ảnh ảo đều có một vài điểm chung như màu dạng khối color-block, trùng lặp kín... Loạt ảnh dưới đây đều là ảnh tĩnh (ảnh JPG) nhưng người xem sẽ thấy một số bức như như đang chuyển động không ngừng, số khác lại chứa thông điệp ẩn. Tuy nhiên, các tấm hình này "chống chỉ định" với người dễ bị đau đầu:


Những tấm hình khiến người xem có cảm giác như đang lạc vào mê cung.

Nhìn vào điểm đen ở giữa rồi đưa mắt lại gần hoặc ra xa, người xem sẽ thấy vòng tròn như đang xoay.

Đố bạn đếm được có bao nhiêu chấm đen trên ảnh?

Bức ảnh này lại khiến người ta không thể xác định mặt phẳng.

Bạn có nhìn thấy em bé trong ảnh?

Nàng tiên cá hay thực chất là dòng sông và nhánh cây khô chìa ra.

Nghệ thuật tạo ảo giác

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

 

Illusion Art

Nghệ thuật siêu thực

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

 

Surreal art

Thánh Ca </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <style type="text/css"> @font-face { font-family: SQMarket-Medium; font-style: normal; font-weight: 500; src: url("//cdn2.editmysite.com/fonts/SQ_Market/sqmarket-medium.woff2") format("woff2"), url("//cdn2.editmysite.com/fonts/SQ_Market/sqmarket-medium.woff") format("woff"); } </style> <div id="weebly-footer-signup-container-v3"> <a href="https://www.weebly.com/signup?utm_source=internal&utm_medium=footer" target="_blank" class="signup-container-header" id="signup-link-href" > <div class="powered-by"> <div class="footer-published-ab-powered-by"> Powered by <span class="link weebly-icon"></span> <img class="footer-ab-published-toast-image" src="//cdn2.editmysite.com/images/site/footer/footer-toast-published-image-1.png"> <span class="footer-ab-published-toast-text">Create your own unique website with customizable templates.</span> <span class="footer-ab-published-toast-button-wrapper"> <button class="footer-published-ab-button">Get Started</button> </span> </div> </div> </a> </div> <script type="text/javascript" src="//cdn2.editmysite.com/js/site/footerSignup.js?buildTime=1718550524"></script> <script type="text/javascript"> if (document.readystate === 'complete') { Weebly.footer.setupContainer('cdn2.editmysite.com', '1718550524'); } else { document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { Weebly.footer.setupContainer('cdn2.editmysite.com', '1718550524'); }); } </script> <script type='text/javascript'> //<!-- if (document.cookie.match(/(^|;)\s*is_mobile=1/)) { var windowHref = window.location.href || ''; if (windowHref.indexOf('?') > -1) { windowHref += '&'; } else { windowHref += '?'; } windowHref = windowHref.replace(/'/g, "%27"); document.write( "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + "<a class='wsite-view-link-mobile' href='" + windowHref + "view=mobile'>Mobile Site</a>" ); } //--> </script> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="customer-accounts-app"></div> <script src="//cdn2.editmysite.com/js/site/main-customer-accounts-site.js?buildTime=1620401105"></script> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-7870337-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; // NOTE: keep the [1] if you replace this code. Otherwise cookie banner scripts won't be first on the page var s = document.getElementsByTagName('script')[1]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); _W.Analytics = _W.Analytics || {'trackers': {}}; _W.Analytics.trackers.wGA = '_gaq'; </script> <script type="text/javascript" async=1> // NOTE: keep the getElementsByTagName(o)**[1]** if you replace this code. Otherwise cookie banner scripts won't be first on the page ;(function(p,l,o,w,i,n,g){if(!p[i]){p.GlobalSnowplowNamespace=p.GlobalSnowplowNamespace||[]; p.GlobalSnowplowNamespace.push(i);p[i]=function(){(p[i].q=p[i].q||[]).push(arguments) };p[i].q=p[i].q||[];n=l.createElement(o);g=l.getElementsByTagName(o)[1];n.async=1; n.src=w;g.parentNode.insertBefore(n,g)}}(window,document,'script','//cdn2.editmysite.com/js/wsnbn/snowday262.js','snowday')); var r = [99, 104, 101, 99, 107, 111, 117, 116, 46, 40, 119, 101, 101, 98, 108, 121, 124, 101, 100, 105, 116, 109, 121, 115, 105, 116, 101, 41, 46, 99, 111, 109]; var snPlObR = function(arr) { var s = ''; for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++){ s = s + String.fromCharCode(arr[i]); } return s; }; var s = snPlObR(r); var regEx = new RegExp(s); _W.Analytics = _W.Analytics || {'trackers': {}}; _W.Analytics.trackers.wSP = 'snowday'; _W.Analytics.user_id = '13021274'; _W.Analytics.site_id = '219002621932925502'; var drSegmentsTag = document.getElementById('drSegments'); if (drSegmentsTag) { _W.Analytics.spContexts = _W.Analytics.spContexts || []; var segmentData = JSON.parse(drSegmentsTag.innerText); segmentData.forEach(function(test) { _W.Analytics.spContexts.push({ schema: "iglu:com.weebly/context_ab_segment/jsonschema/1-0-0", data: { test_id: test.name, segment: test.variant, } }); }); } (function(app_id, ec_hostname, discover_root_domain) { var track = window[_W.Analytics.trackers.wSP]; if (!track) return; track('newTracker', app_id, ec_hostname, { appId: app_id, post: true, platform: 'web', discoverRootDomain: discover_root_domain, cookieName: '_snow_', contexts: { webPage: true, performanceTiming: true, gaCookies: true }, crossDomainLinker: function (linkElement) { return regEx.test(linkElement.href); }, respectDoNotTrack: true }); track('trackPageView', _W.Analytics.user_id+':'+_W.Analytics.site_id, _W.Analytics.spContexts); track('crossDomainLinker', function (linkElement) { return regEx.test(linkElement.href); }); })( '_wn', 'ec.editmysite.com', false ); </script> <script> (function(jQuery) { try { if (jQuery) { jQuery('div.blog-social div.fb-like').attr('class', 'blog-social-item blog-fb-like'); var $commentFrame = jQuery('#commentArea iframe'); if ($commentFrame.length > 0) { var frameHeight = jQuery($commentFrame[0].contentWindow.document).height() + 50; $commentFrame.css('min-height', frameHeight + 'px'); } if (jQuery('.product-button').length > 0){ jQuery(document).ready(function(){ jQuery('.product-button').parent().each(function(index, product){ if(jQuery(product).attr('target') == 'paypal'){ if (!jQuery(product).find('> [name="bn"]').length){ jQuery('<input>').attr({ type: 'hidden', name: 'bn', value: 'DragAndDropBuil_SP_EC' }).appendTo(product); } } }); }); } } else { // Prototype $$('div.blog-social div.fb-like').each(function(div) { div.className = 'blog-social-item blog-fb-like'; }); $$('#commentArea iframe').each(function(iframe) { iframe.style.minHeight = '410px'; }); } } catch(ex) {} })(window._W && _W.jQuery); </script> <script> window._W.isEUUser = false; window._W.showCookieToAll = ""; </script> <script> (function(jQuery) { try { function forceShowCcLinks() { var ccLinks = document.querySelector('.cc_links'); if (!ccLinks) { return; } var ccLinksVisible = jQuery(ccLinks).is(':visible'); if (ccLinksVisible) { return; } ccLinks.style.display = 'block'; var ccParent = ccLinks.parentElement; var ccParentVisible = jQuery(ccParent).is(':visible'); if (ccParentVisible) { return; } ccParent.style.display = 'block'; var ccGrandparent = ccParent.parentElement; var ccGrandparentVisible = jQuery(ccGrandparent).is(':visible'); if (ccGrandparentVisible) { return; } ccGrandparent.style.display = 'block'; } function forceShowCcLinksForever() { var tenSeconds = 10000; forceShowCcLinks(); setTimeout(forceShowCcLinksForever, tenSeconds); } jQuery(document).ready(forceShowCcLinksForever); } catch(ex) {} })(window._W && _W.jQuery); </script> </body> </html>